Regulamin Programu Poleceń

Regulamin Programu Poleceń

Regulamin Programu Poleceń

REGULAMIN PROGRAMU POLECEŃ

I Organizator

 1. Organizatorem Programu Poleceń jest Britenet Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Aleje Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000264919 o kapitale zakładowym w wysokości 150.000,00 zł, NIP: 951-219-77-37 (dalej: "Organizator").
 2. Program Poleceń będzie realizowany zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie (dalej: "Regulamin"). Przesłanie wiadomości na adres mailowy rekrutera z tytułem wiadomości „Program Poleceń” lub wypełnienie formularza programu poleceń na stronie internetowej Organizatora wiąże się z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

II Przedmiot programu

Program polega na poleceniu Organizatorowi, specjalisty IT poprzez wypełnienie formularza Programu Poleceń na stronie internetowej Organizatora lub przesłanie jego CV za pośrednictwem wiadomości na adres mailowy rekrutera z tytułem wiadomości „Program Poleceń”. Jeśli polecona osoba w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie uczestniczyła w procesie rekrutacyjnym w firmie Britenet i dodatkowo przejdzie pozytywnie aktualny proces rekrutacyjny, zostanie zatrudniona i przepracuje co najmniej 3-miesięczny* okres pracy, osoba polecająca otrzymuje bonus finansowy, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.

III Czas trwania programu

Program zaczyna obowiązywać od stycznia 2016 roku do odwołania. Organizator programu, firma Britenet Sp. z o.o, w każdej chwili może podjąć decyzję o jego zakończeniu, bez podania przyczyn.

IV Uczestnicy programu

 1. Uczestnikiem programu może zostać każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat.
  Uczestnik może wziąć udział w programie wielokrotnie.
 2. Z programu wyłączone są podmioty (osoby fizyczne, osoby prawne jak również jednostki organizacyjne pozbawione osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną) profesjonalnie przeprowadzające procesy rekrutacyjne (np. agencje rekrutacyjne) ), a także pracownicy Działu HR Britenet oraz osoby pracujące na stanowisku Dyrektor lub Head w Britenet.
 3. Polecana osoba:
 4. a) powinna spełniać określone wymogi stanowiska na które jest polecana. Wykaz
  aktualnych ofert znajduje się na stronie na stronie: career.britenet.eu/career
 5. b) w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie uczestniczyła w procesie rekrutacyjnym w firmie Britenet.
 6. c) musi być świadoma polecenia; w przypadku, gdy osoba polecana nie wie o przesłaniu jej CV lub w ciągu ostatnich 12 miesięcy brała udział w procesie rekrutacyjnym w firmie Britenet, osoba polecająca traci prawo do bonusu finansowego.

V Proces rekomendacji

1. Aby wziąć udział w programie, należy przesłać CV osoby polecanej (patrz punkt II regulaminu) . Kandydaci poleceni w jakikolwiek inny sposób lub bez przedłożenia wymaganych dokumentów/informacji nie będą brani pod uwagę. Polecenie musi zawierać następujące informacje i dokumenty:

a) CV osoby polecanej (zawierające dane kontaktowe osoby polecanej, w tym imię i nazwisko, aktualny adres mailowy oraz numer telefonu; opis doświadczenia, zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Britenet Sp. z o.o. następującej treści:

“ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez grupę kapitałową Britenet Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Aleje Jerozolimskie 44, 00-024, dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.” );

b) nazwę stanowiska, na które osoba jest polecana oraz jego lokalizację;

c) dane kontaktowe Polecającego, w tym imię i nazwisko, aktualny adres mailowy oraz numer telefonu wraz z formułą:

„Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez grupę kapitałową
Britenet z siedzibą w Warszawie przy Aleje Jerozolimskie 44, 00-024, dla realizacji Programu
Poleceń. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, a ponadto
zaznaczam, że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz
usunięcia.
Oświadczam, że uzyskałem/-łam od kandydata, którego polecam, zgodę na udostępnienie
Britenet Sp. z o.o., jego danych osobowych oraz CV, a także że zapoznał się on z klauzulą
informacyjną dotyczącą przetwarzania jego danych osobowych (https://britenet.eu/gdprinfo).
Akceptuję regulamin Programu Poleceń firmy Britenet.”

d) tytuł wiadomości w przypadku zgłoszeń mailowych powinien brzmieć „Program Poleceń”.

2. W przypadku, gdy CV tego samego kandydata/kandydatki zostanie przesłane przez różne
osoby, bonus będzie przyznany osobie, która poleciła danego Kandydata/tkę jako pierwsza.

3. Osoba polecana przechodzi standardowy proces rekrutacyjny.

4. Britenet poinformuje osobę polecającą w drodze korespondencji e-mail lub telefonicznie o fakcie zatrudnienia przez Britenet poleconego kandydata/tki.

5. Ważność danego polecenia przez osobę polecającą wynosi 12 miesięcy od momentu polecenia kandydata w sposób wskazany w Programie Poleceń Britenet. Zatrudnienie lub rozpoczęcie współpracy z kandydatem po tym okresie nie kwalifikuje polecającego do otrzymania bonusu finansowego.

VI Wypłata bonusu finansowego

1. Wysokość bonusu finansowego dla poleceń zgłoszonych od 12.2021r. wynosi:

- Step One - 500 brutto pln*
- Junior - 1000 brutto pln
- Mid - 3000 brutto pln
- Senior - 4000 brutto pln
- Technical Leader - 8000 brutto pln

2. Wysokość nagrody za polecenie kandydata zależy od poziomu stanowiska, na które dany kandydat został zakwalifikowany przez Britenet Sp. z o.o. po procesie rekrutacyjnym. Osoba na poziomie Juniora musi posiadać przynajmniej roczne doświadczenie komercyjne na podobnym stanowisku.

3. Kwota jest wypłacana w całości w momencie, gdy osoba polecana przepracuje z sukcesem co najmniej 3 miesięczny okres próbny, tzn. jej zatrudnienie jest dłuższe niż 93 dni*.

4. Bonus będzie wypłacany na podstawie przygotowanej przez Britenet Sp. z o.o. umowy zlecenia lub wystawionej przez polecającego faktury, jeśli polecający prowadzi własną działalność gospodarczą. Uczestnik programu zobowiązany jest w ciągu 7 dni od momentu otrzymania decyzji o przyznaniu bonusu, przesłać na adres zwrotny ([email protected]), dane niezbędne do przygotowania umowy zlecenia lub faktury. W przypadku nieotrzymania wymaganych przez Britenet informacji we wskazanym powyżej terminie, organizator jest uprawniony do nie wypłacenia bonusu.

5. W przypadku rozliczenia bonusu finansowego na podstawie umowy zlecenie kwoty z pkt.1 będą pomniejszone o zobowiązania publicznoprawne, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku rozliczenia bonusu finansowego na podstawie faktury, kwoty z pkt.1 są kwotami netto.

6. Nagroda z tytułu zatrudnienia poleconego kandydata zostanie wypłacona w ciągu maksymalnie 30 dni roboczych od dnia zakończenia przez niego z sukcesem minimum 93- dniowego okresu zatrudnienia*. Do okresu zatrudnienia nie jest wliczany czas, na którym polecony pracownik/współpracownik znajduje się na okresie wypowiedzenia umowy. Nagroda ta zostanie wypłacona przez Britenet tylko i wyłącznie po dopełnieniu przez osobę polecającą wszelkich formalności.

VII Kwestie sporne

W przypadku kwestii nieuregulowanych lub kwestii spornych, prawo decyzji i rozstrzygania ma
Organizator Programu Poleceń.

* Kandydat z poziomu Step One musi przepracować z sukcesem minimum 183 dni.